Cursuribursa.ro

Politica de confidențialitate

I. PREVEDERI GENERALE

Obiectivul prezentei Politici de Confidențialitate (în continuare denumită “Politica”) constă în furnizarea unei descrieri detaliate a metodelor aplicate de către AS Financial Markets(în continuare AsFM), cu privire la colectarea și utilizarea informațiilor furnizate de persoanele care accesează website-ul: www.cursuribursa.ro (în continuare denumiți ”Utilizatori)” inclusiv, unde este cazul, a datelor personale pentru obligațiile de raportare la Autoritatea de Supraveghere Financiaraă. Vă rugăm să citiți această Politică cu atenție. 

II. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE ȘI ALTOR DATE ALE UTILIZATORILOR PORTALULUI

AsFM acordă o atenție specială respectării intimității persoanelor care utilizează website-ul, precum și a serviciilor electronice sau a serviciilor de telecomunicații. Orice date personale obținute sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Jurnalul Oficial al UE, L 119, 04/05/2016, p. 1-88) (denumit în continuare ”GDPR”). Noi acordăm prioritate asigurării protecției drepturilor și libertăților persoanelor care ne furnizează datele lor cu caracter personal. Utilizarea Portalului în scopul său de bază nu necesită furnizarea datelor personale ale Utilizatorului către AsFM. Furnizarea datelor personale de către Utilizator este complet voluntară; cu toate acestea, furnizarea anumitor date este necesară în scopul executării serviciilor de către AsFM. Noi înțelegem importanța păstrării confidențialității cu privire la datele personale. Utilizatorul care ne furnizează datele sale poate fi sigur că vom face tot ce este posibil pentru a păstra confidențialitatea asupra acestora. Noi am adoptat măsuri măsurabile în scopul asigurării faptului că datele utilizatorilor rămân confidențiale, sigure și intacte.

II.1 CUM PROTEJĂM INFORMAȚIILE

Formularul completat de Utilizator în timpul deschiderii unui cont de client, precum și procesul de conectare la resursele noastre se realizează utilizând protocolul SSL securizat, ceea ce sporește semnificativ protecția transmisiei de date pe Internet. Informațiile furnizate de Utilizator sunt stocate și procesate de As Financial Markets cu măsuri de securitate corespunzătoare care îndeplinesc cerințele GDPR.

II.2 CE FEL DE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE UTILIZATOR

Colectăm informații de la momentul înregistrării prin utilizarea website-ului, a serviciilor electronice sau a serviciilor de telecomunicații. Atunci când vă înregistrați pe site-ul nostru, acolo unde este cazul, vi se pot solicita: numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa de corespondență etc. Chiar și așa, puteți vizita site-ul nostru în mod anonim.

II.2.1. DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE AsFM

Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.
AsFM prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. date de identificare: nume, prenume, CNP sau echivalentul acestuia, seria și numărul actului de identitate, al pașaportului, cetățenia, data și locul nașterii,adresa de domiciliu, adresa de corespondență, e-mail(cum ar fi:prenume.nume@societate.ro), telefon (fix, fax, mobil), identificator online(user, parole, IP);
 2. informații referitoare la ocupație, natura activității proprii, informații privind activitatea profesională anterioară și prezentă, precum și performanța profesională, vechime, experiență;
 3. informații de natură financiară (de ex:conturi deschise la instituții financiare);
 4. informații referitoare la activitatea frauduloasă/potențial frauduloasă;
 5. informații privitoare la fapte penale sau contravenții;
 6. informații rezultate din înregistrările existente ale datelor de transfer furnizate de operatorii de telecomunicații;
 7. semnătura (e.g. semnătura furnizată pe documentele furnizate AsFM de către persoanele fizice autorizate/avizate aflate în relație profesională cu entitățile reglementate, autorizate, monitorizate și controlate de Autoritatea de Supraveghere Financiara în sectorul piața de capital);

II.3.În ce temeiuri prelucrăm datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal gestionate de AsFM, în condițiile legii, sunt destinate exclusiv utilizării de către AsFM în realizarea atribuțiilor și competențelor sale legale, în baza următoarelor temeiuri:

 1. consimțământului, care trebuie să fie liber exprimat, neconditionat, specific și lipsit de ambiguitate;
- executării unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 2. îndeplinirii unei obligații legale a AsFM. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine AsFM, obligație care trebuie să fie impusă de legislația internă sau europeană ce guvernează activitatea AsFM;
 3. interesului legitim: prevenirea fraudei, administrarea internă, asigurarea securității rețelelor și a informațiilor.

II.4 CĂTRE CINE DISTRIBUIM DATELE PERSONALE ALE UTILIZATORILOR?

 • Salariați sau colaboratori ai AsFM cu drept de acces;
 • Furnizori de servicii: servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), arhivare în format fizic și/sau electronic; curierat; audit; servicii de suport; de cercetare de piață;
 • Executori judecătorești și birouri notariale;
 • Instituții de reglementare și supraveghere financiară, din România: Autoritatea de Supraveghere Financiară și Banca Națională a României;
 • Organe judiciare din România, precum membrii ai instanțelor judecătorești, parchetelor;
 • Autorități publice centrale și locale din România (de ex: MAI, ANAF, ONPCSB, Consiliul Concurenței, Arhivele Naționale), organe ale poliției;
 • Instituții de investigare și suport pentru incidente de securitate cibernetică;

II.5 CAT TIMP STOCĂM DATELE PERSONALE ALE UTILIZATORULUI?

AsFM stochează datele personale ale Utilizatorului pe perioada cât este necesar pentru furnizarea de servicii și funcționalități asociate acestuia, în funcție de baza legală în care s-au obținut aceste date, precum și dacă există obligații legale care ne imputernicesc să stocăm informațiile personale.
Dupa expirarea obligațiilor legale, datele Utilizatorului sunt anonime, cu excepția următoarelor date: numele, prenumele, adresa de e-mail și informațiile privind consimțământul dat, aceste date vor fi stocate de AsFM în funcție de legislația națională aferentă regimului de stocare și arhivare a documentelor care conțin respectivele date cu caracter personal.

II.6 CARE SUNT DREPTURILE UTILIZATORULUI CU PRIVIRE LA PROCESAREA DATELOR SALE PERSONALE?

Pentru o informare completă, în calitate de persoana vizată, aveți următoarele drepturi cu privire exclusivă la datele dumneavoastră cu caracter personal, prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor:

 • dreptul la informare - dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate de AsFM;
 • dreptul de acces la datele personale si a obtine confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către AsFM, iar în caz afirmativ de a obține informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate de AsFM;
 • Utilizatorul poate, în orice moment, să notifice AsFM că datele sale s-au schimbat sau că dorește ca AsFM sa rectifice datele cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datele personale(“dreptul de a fi uitat”) ale Utilizatorului, deținute de AsFM. In conformitate cu instructiunile, vom anonimiza datele, lipsindu-le de caracterul personal, exceptând, cu toate acestea, situația în care suntem obligați să le stocăm în temeiul reglementărilor sau dispozițiilor legale în scopul furnizării de servicii pentru Utilizator, pe care el sau ea le-a solicitat, sau pentru păstrarea înregistrărilor de afaceri relevante.
 • dreptul la restricționarea datelor personale. Persoana vizată poate restricționa prelucrarea datelor sale atunci când considera că datele nu sunt exacte. În această situație, prelucrarea va fi restricționată până când acuratețea datelor este verificată. De asemenea, prelucrarea va fi restricționată atunci când individul obiectează – dacă datele au fost necesare pentru îndeplinirea unor obligații din domeniul public, dar ca și organizație nu ești sigur de bazele tale legale. Restricționarea va fi obligatorie în cazul în care prelucrarea a fost ilegală, dar persoana vizată refuză ștergerea datelor. În fine, dacă AsFM nu mai are nevoie de datele respective dar persoana vizată nu dorește să-i fie șterse datele din diverse motive, restricționarea prelucrării va intra în vigoare.
 • dreptul la opozitie. Persoanele vizate pot să se opună oricând la prelucrarea datelor lor cu caracter personal: 
a) din motive legate de situația particulară în care se află, operațiunilor de prelucrare desfășurate în temeiul necesității prelucrării pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public cu care este investită AsFM; b) fără motive și justificare, în cazul prelucrării datelor în scopuri de marketing direct oferite de AsFM;
 • dreptul la portabilitatea datelor. Dreptul la portabilitatea datelor reprezintă dreptul unei persoane fizice de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat AsFM într-un format structurat, utilizat în mod curent și dreptul de a transmite automat aceste date altui operator, fără obstacole din partea AsFM căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal;
 • dreptul de a depune o plângere - persoana nemulțumită de răspunsul/conduita AsFM în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal se poate adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și ulterior justiției.
Toate aceste drepturi, fie individual, fie cumulative pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată si datată, transmisă la sediul AsFM, str. Piața Crișan, nr.1, Sibiu, fax: 0269432488 sau la adresa e-mail: office@cursuribursa.ro
Dacă aveți întrebări legate de prelucrarea datelor personale vă puteți adresa Responsabilului pentru protecția datelor la adresa de e-mail:  privacy@cursuribursa.ro .
De asemenea, în calitate de persoană vizată aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.
În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecţia datelor, AsFM va răspunde acestei solicitări în termen de 30 de zile în condiţiile prevăzute de Regulamentul general UE 2016/679 privind protecţia datelor.

III. UTILIZAREA COOKIE-URILOR - FISIERE COOKIE

AsFM utilizează fișiere cookie în scopul colectării de informații. Fișierele cookie sunt mici fișiere de date, în special fișiere text, care sunt stocate pe echipamentul terminal (hard disc) al Utilizatorului și sunt destinate utilizării website-urilor Portalului. Fișierele cookie conțin, în mod uzual, denumirea website-ului de pe care provin, durata stocării acestora pe echipamentul terminal, precum și numărul unic. 
De ce folosim cookie-urile?
AsFM utilizează fișiere cookie în următoarele scopuri: 

 1. pentru a asigura Utilizatorului o utilizare mai exactă și mai confortabilă a Site-ului, personalizând conținutul website-urilor AsFM pe internet în funcție de preferintele Utilizatorului, precum și pentru a optimiza folosirea Portalului. În particular, aceste fișiere ne permit sa detectăm echipamentul Utilizatorului Serviciului Internet și să afișăm în mod corespunzător website-ul internet, în funcție de cerințele individuale ale Utilizatorului. 
 2. pentru a examina activitatea Utilizatorului Portalului în scopul generării de statistici anonime și agregate, care ne ajută să înțelegem modul în care Utilizatorii Portalului utilizează website-urile internet, ceea ce contribuie la imbunătătirea structurii și conținutului acelor site-uri, precum și la identificarea sursei folosite de Utilizator pentru a intra pe Site.
 3. pentru a menține sesiunea Utilizatorului Portalului (dupa logare). 
 4. În paginile acestui website, prin intermediul unei etichete pentru remarketing (remarketing tag), create de Google AdWords, sunt colectate cookie-uri (identifică în mod unic un browser web, NU identifică o persoană) ăn vederea afișării unor anunțuri în Google Search și în website-urile rețelei Google Display. Când utilizatorii vizitează o pagină a acestui website (care conține remarketing tag), cookie-ul browser-ului pe care îl folosesc este adăugat unei liste pentru remarketing. O listă pentru remarketing este un set de module cookie de utilizator, generate de una sau de mai multe etichete pentru remarketing. Google AdWords folosește cookie-urile pentru a afișa anunțuri sponsorizate în website-urile rețelei Google Display și în Google Search utilizatorilor care au vizitat paginile acestui website. În cazul în care nu ești de acord cu utilizarea modulelor cookie de către Google, dezactivarea se poate face prin Google's Ads Settings. 
Cookie-urile sunt folosite adesea de multe site-uri de pe Internet. Utilizatorul poate alege dacă și în ce mod vor fi acceptate cookie-urile, prin schimbarea preferințelor și opțiunilor din browserul sau. În cazul în care Utilizatorul decide să închidă opțiunea de asistență privind cookie-urile din browser-ul său, accesul la anumite părți ale Site-ului poate deveni imposibil. 
AsFM utilizează doua feluri principale de cooki-uri: 
 1. cookie-urile persistente sunt stocate pe echipamentul terminal al Utilizatorului pe durata definită de parametrii fișierelor cookie sau până la data ștergerii acestora de către Utilizator. 
 2. cookie-uri de sesiune sunt stocate pe echipamentul terminal al Utilizatorului până la data delogării sale sau până când închide fereastra de browser. 

III.1 GESTIONAREA SETĂRILOR BROWSER-ULUI

În multe cazuri, aplicația software utilizată pentru vizualizarea website-urilor internet permite implicit stocarea fișierelor cookie pe echipamentul terminal al Utilizatorului. Utilizatorii Site-ului pot, în orice moment, să schimbe setările referitoare la fișierele cookie. Aceste setări pot fi schimbate, în particular, astfel încât să blocheze prelucrarea automată a fișierelor cookie din setările browserului internet, sau sa informeze de fiecare dată cu privire la amplasarea lor în echipamentul Utilizatorului. Informații detaliate privind posibilitatea și modalitățile de prelucrare a fișierelor cookie, inclusiv referitoare la dezactivarea, blocarea și ștergerea fișierelor cookie sunt disponibile din setările aplicației software referitoare la un website internet anume. 
AsFM vă informează că limitarea utilizării fișierelor cookie poate avea impact asupra operațiunilor anumitor funcționalități disponibile pe paginile Portalului. Neefectuarea de schimbări ale setărilor browserului internet în sensul blocării setării scrierii fișierelor cookie echivalează cu acordarea consimțământului privind scrierea acestora. Mai multe informații privind cookie-urile pot fi găsite la adresa: www.aboutcookies.org, sau în sectiunea Help a meniului browser-ului internet. Prezenta Politică se referă la folosirea cookie-urilor doar prin intermediul acestui Portal și nu este aplicabilă utilizării acestora de către terțe părți. În cazul în care un Utilizator deschide un cont la noi, acesta va trebui să utilizeze aplicația noastră software, ceea ce face posibilă folosirea de cookie-uri de către noi cu privire la accesul Utilizatorului la acest Portal. 

IV. LEGĂTURI CĂTRE ALTE WEBSITE-URI

Website-ul nostru pune la dispoziție legături către website-uri ale altor entități. Legăturile sunt furnizate Utilizatorului cu titlu de referință, iar noi nu analizăm, nu controlăm sau nu monitorizăm practicile referitoare la confidențialitate aplicabile website-urilor terților. Politica noastră nu se referă la website-uri menținute de terțe părți. Noi nu suntem raspunzători pentru activitățile websiteurilor menținute de terți sau pentru tranzactiile efectuate cu aceste persoane. Încurajăm Utilizatorii să citească conținutul declarațiilor de confidențialitate afișate pe site-urile partenere, în special dacă datele personale ale Utilizatorului sunt colectate prin intermediul acestora.

V. PREVEDERI FINALE

AsFM își rezervă dreptul de a modifica prezenta Politică. Modificările sunt efectuate prin publicarea noii Politici pe website. Modificările intră în vigoare la data implementării acestora. Utilizatorii sunt incurajați să citească în mod regulat textul acestei Politici, pentru a se pune la curent cu modificările aduse prevederilor acesteia. Utilizarea prezentului website denotă acceptarea acestei Politici. În cazul în care Utilizatorul nu o acceptă, AsFM nu va permite accesul la serviciile sale, iar utilizarea serviciilor trebuie oprită de îndată. Orice dispute cu privire la prezenta Politică, în cazul în care nu sunt soluționate amiabil, vor fi soluționate de către instanțele de judecată având competența de jurisdicție. Prezentul document a fost încheiat în limba Română. Aceste politici au fost modificate ultima oară la data de 25 Mai 2018.

cursuribursa.ro © 2013 - 2020 Toate drepturile rezervate   |   Politica de confidențialitate

Cum vă protejăm datele personale?

Stimate vizitator,
Vă mulțumim că sunteți interesat de serviciile noastre și sperăm că informațiile furnizate sunt utile și relevante pentru dvs.
Din data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("Regulamentul"). Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, considerăm că este un moment potrivit să vă informăm cum protejam datele dvs. personale și cum ne insușim prevederile Regulamentului. Toate informațiile importante le găsiți în cadrul Politicii de Confidențialitate din subsolul web site-ului.
Vă rugăm acordați câteva minute pentru revizuirea documentelor, unde veți găsi informații cu privire la modul în care colectăm și stocăm datele dvs. personale și, nu în ultimul rând, drepturile pe care le aveți atunci când vine vorba de datele dvs. personale. Puteți vizualiza Politica de confidențialitate apăsând aici.
În caz ca aveți întrebări, nelămuriri, probleme, suntem disponibili oricând pentru dvs. pe e-mail. Pentru întrebări legate de protecția datelor personale, vă rugăm să trimiteți un e-mail la privacy@cursuribursa.ro

Departamentul de conformitate al AS Financial Markets
Am înțeles