Chat
Imagine simbol curs FPCSB1.2022

“Spălarea banilor, finanțarea terorismului și sancțiuni internaționale - standarde impuse intermediarilor

Perioadă: 22 februarie -25 februarie 2022
Examen: -
Cod curs: FPCSB1.2022
Program de pregătire și perfecționare profesională continuă
Locația și durata de desfășurare: online 8 ore(teorie și practică)

Cadru legal:

Autorizatii As Financial Markets

Obiective

La acest curs participanții vor dobândi următoarele competențe și abilități:

 1. cunosc obligațiile ce le revin în conformitate cu legile, regulamentele, politicile și procedurile privind prevenirea și combaterea SB/FT;
 2. au competența necesară pentru a recunoaște operațiunile care pot avea legătură cu SB/FT și cunosc cum să procedeze în astfel de cazuri;
 3. au competența necesară pentru a analiza adecvat serviciile sau tranzacțiile solicitate sau efectuate în scopul identificării riscurilor de SB/FT;
 4. cunosc în întregime cerințele de raportare;
 5. cunosc cerințele legale în materie de prevenirea și combaterea SB/FT;
 6. cunosc responsabilitățile ce le revin potrivit normelor interne de cunoaștere a clientelei și riscurile la care este expusă entitatea reglementată potrivit evaluării proprii de risc;
 7. conștientizează consecințele neîndeplinirii adecvate a responsabilităților ce le revin în acest domeniu și implicațiile pentru entitatea reglementată și angajații acesteia, în cazul producerii riscurilor.

Grup țintă

Programul de pregătire și perfecționare profesională continuă se adresează, fără a fi limitativ:

 1. personalului cu atribuții de raportare pe linia prevenirii și combaterea spălării banilor;
 2. personalului în funcția de conformitate/control intern;
 3. personalului din cadrul departamentului economic;
 4. persoanelor care au responsabilități în relația cu clienții și furnizorii;
 5. tuturor persoanelor interesate de ultimele modificări legislative pe tema spălării banilor, finanțarea terorismului și sancțiunile internaționale.

Descriere

Spălarea banilor și lupta împotriva finanțării terorismului sunt subiecte care apar din ce în ce mai des pe agenda autorităților de supraveghere a piețelor financiare. Prin urmare, la ora actuală, în piața financiară, unul dintre cele mai importante aspecte ale activității firmelor de investiții este punerea în aplicare în mod corespunzător a normelor Uniunii Europene privind acest subiect, într-un cuvânt simplu: practica. în acest context, pentru a putea fi creat un cadru eficient de monitorizare, firmele de investiții trebuie să-și adapteze politicile și procedurile interne în scopul minimizării riscului ca serviciile furnizate de acestea să fie utilizate în scopuri ilegale. Cele două concepte sunt diferite, însă relaționate. Dincolo de aspectele teoretice, a căror importanță nu poate fi negată, dar care în ultimii ani au fost des vehiculate, cel mai important element devine experiența practică în acest domeniu. Pentru a aplica în mod corespunzător teoria, este necesar ca aceasta să fie dublată de exemple practice concrete, care vin de la persoane care dețin acel know-how care constă în informații despre cum trebuie combătut fenomenul în discuție.

Este exact ceea ce vă propune lectorul cursului nostru, dl. Radu Ion, un profesionist desăvârșit, unul dintre cei mai buni specialiști din România pe probleme legate de prevenirea spălării banilor, sancțiuni financiare internaționale și FACTA (The Foreign Account Tax Compliance Act), având o experiență de peste 20 ani în aplicarea legislației în practică. Obiectivul nostru principal este ca înțelegerea conceptelor de spălare a banilor și finanțarea terorismului și a riscurilor aferente să fie realizată prin îmbinarea corespunzătoare între partea teoretică și partea practică. în acest sens, lectorul cursului vă va prezenta numeroase exemple concrete privind resursele de abordare a celor mai importante riscuri în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin activități pe piața de capital. Sintetizând, prin participarea la acest curs, veți dobândi nu doar cunoștințe teoretice ci know-how-ul atât de necesar aplicării lor.

În ultimul deceniu utilizarea sancțiunilor financiare a cunoscut o creștere exponențială atât că instrument de combaterea a terorismului dar și de aplicare a unor restricții în zonele de conflict armat și combatere a proliferării nucleare. Aplicarea cu strictețe a regimurilor sancționatorii a devenit un obiectiv strategic al instituțiilor care activează pe piața bancară și de capital atât în ceea ce privește riscul operațional dar mai ales al riscului reputational. Diversitatea și complexitatea cadrului de reglementare și a mijloacelor de implementare necesită alocarea cu prioritate a resurselor în acest domeniu.

Prezentare program YOUTUBE

Prezentare lector

Ion Radu – ocupă funcția de expert conformitate - Banca Comercială Română. Este licențiat în Matematică, Universitatea București și a absolvit Cursul postuniversitar de Management Bancar si Bursier. Deține diverse cursuri de specializare bancară și management cum ar fi ICA&Manchester University – International Diploma in Compliance, TUVIT - Managementul sistemelor de securitate, IBR - Principii și Metode de Creditare, ASE București - Curs postuniversitar Management Bancar și Bursier, The impact of the new EU regulations framework - PWC, Compliance integrated approach within the latest regulations – Deloitte.

Testimonial

T. B. - "Un curs foarte bine structurat, cu trimitere la o mulțime de informații utile, condimentat de talentul lectorului de a oferi exemple și de a împărtăși din experiența profesională."

M. B. - "Foarte bine documentat, foarte bine explicat, sintetizat."

L. B.- "Materialul de curs este foarte bine structurat; lectorul a folosit eficient tot timpul alocat; exemplele pe care ni le-a oferit din practică îmi vor fi de mare folos în activitatea bancară";

F. M.-"Consider cursul complet. Trebuie reascultat pentru că este complex. Cursul a fost super, în conținut și prezentare.";

R. C.-"Curs extrem de folositor, mulțumesc".

A. B.-"Conținutul cursului și prezentarea acestuia de către dl Radu Ion sunt excelente.";

A. R.-"Un curs cu informații foarte utile teoretice și practice. Felicitări!";

A.T.- "Cursul acoperă o gamă largă de informații necesare unei bune desfășurări a activității profesionale în domeniu. Informațiile sunt prezentate în detaliu și se vine în ajutor cu studii de caz, foarte utile în aplicarea legislației.  Prezentarea video a acestuia este la îndemână, oferind posibilitatea vizionării ulterioare a cursului".

Tematică ( Click pentru detalii )

În cadrul programului se vor prezenta următoarele module:

1.Istoric și cadrul internațional privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului;

2. Cadrul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;

3. Infracțiunea de spălarea banilor;

4.Măsurile de cunoaștere a clientelei, abordarea pe bază de risc;

4.1.Măsuri standard de cunoaștere a clientelei;

4.2.Măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei;

4.3. Măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei;

5. Identificarea beneficiarului real;

6. Raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune;

7. Raportul privind activitate suspectă;

8. Persoana desemnată și proceduri interne;

9. Păstrarea documentelor;

10.Răspunderi și sancțiuni;

11.Sancțiunile Internaționale, Scop și Mijloace;

11.1.Programul SUA privind sancțiunile;

11.2.Programul ONU privind sancțiunile;

11.3..Programul UE privind sancțiunile;

11.4.Legislatia din România privind sancțiunile;

12.1.Restricțiile financiare;

12.2.Restricțiile economice;

13..Riscuri și vulnerabilități în sistemul financiar-bancar;

14.Cele mai bune practici în sistemul financiar-bancar;

15.Studii de caz.

Legislație ( Click pentru detalii )

Observație

 1. Entitățile raportoare au obligația de a asigura periodic instruirea corespunzătoare a angajaților cu privire la dispozițiile Legii nr.129/2019, art.24, alin(4) și a Reg.A.S.F. nr.13/2019, art.11, precum și cu privire la cerințele relevante privind protecția datelor cu caracter personal și de a realiza procesul de verificare a angajaților, conform reglementărilor sau instrucțiunilor sectoriale emise de autorități. Documentele întocmite în acest scop se pun la dispoziția autorităților cu atribuții de control și a organismelor de autoreglementare, la cererea acestora.

Prin noțiunea de “Spălarea banilor”, cf.legii nr.129/2019, art.49, se înțelege:

 1. schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;
 2. ascunderea ori disimularea adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni;
 3. dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri de către o altă persoană decât subiectul activ al infracțiunii din care provin bunurile, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni;
 4. înstituțiile de credit și instituțiile financiare au obligația de a desemna un ofițer de conformitate la nivelul conducerii, care coordonează implementarea politicilor și procedurilor interne pentru aplicarea Legii nr.129/2019.

Atribuții și responsabilități ale ofițerilor de conformitate SB/FT și ale persoanelor desemnate SB/FT(art.9, Reg.A.S.F. nr.13/2019):

 1. ofițerul de conformitate SB/FT asigură coordonarea și implementarea politicilor și procedurilor interne pentru aplicarea dispozițiilor legale referitoare la prevenirea SB/FT;
 2. în aplicarea art.23 alin. (3) din Legea nr.129/2019 entitățile reglementate se asigură că ofițerul de conformitate SB/FT și persoanele desemnate SB/FT și auditorul au acces direct și permanent la toate datele și informațiile deținute la nivelul societății, necesare îndeplinirii obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare. Aceste persoane au acces permanent la toate evidențele întocmite de entitatea reglementată în conformitate cu prevederile prezentului regulament și cu celelalte dispozitii legale incidente.
 3. în situația în care, temporar, accesul la informații și documente prevăzut la alin. (2) nu se poate face în mod direct, acesta va fi efectuat în timpul util îndeplinirii obligațiilor incidente, fără a aduce atingere atribuțiilor și responsabilităților prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru ofițerii de conformitate SB/FT și persoanele desemnate SB/FT;
 4. în măsura în care modul de conformare cu obligațiile legale din acest domeniu sunt subiectul unei misiuni de audit, entitatea reglementată asigură accesul auditorului la toate informațiile și documentele necesare, în timp util și într-o formă completă și nealterată;
 5. ofițerii de conformitate SB/FT și persoanele desemnate SB/FT răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea Legii nr. 129/2019 și a prezentului regulament, în măsura în care entitatea reglementată a asigurat cadrul operațional și procedural intern necesar îndeplinirii obligațiilor legale CSB/CFT, inclusiv în ceea ce privește asigurarea accesului direct, permanent, într-o formă completă și nealterată la informațiile și documentele necesare în acest context;
 6. ofițerii de conformitate SB/FT și persoanele desemnate SB/FT răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea Legii nr. 129/2019 și a Reg. A.S.F. nr.13/2019.

Bibliografie ( Click pentru detalii )

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

Documente necesare pentru înscriere persoane juridice:

 1. formular de înscriere formare profesională continuă PJ ;
 2. formular înscriere angajați;
 3. copie a actului de identitate;
 4. dovada achitării tarifului de înscriere la curs (copie ordin de plată bancar sau chitanță fiscală).

Documente necesare pentru înscriere persoane fizice:

 1. formular de înscriere formare profesională continuă PF ;
 2. copie a actului de identitate;
 3. dovada achitării tarifului de înscriere la curs (copie ordin de plată bancar sau chitanță fiscală).

Documentele de mai sus se vor încărca pe aplicația www.cursuribursa.ro, în contul societății sau contul de client sau se transmit la numărul de fax 0369-432.488 sau la adresa de e-mail: office[at]cursuribursa.ro

Data limită înscriere:

Cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.

Tarif 650 RON/participant. Tariful de înscriere se va achita în contul:

 1. RO02BTRLRONCRT0503278301, Banca Transilvania S.A. - Sucursala Sibiu, CUI 31725262 sau
 2. RO78BFER173000019199RO02, TechVentures Bank S.A. - Sucursala Sibiu, CUI 31725262. S.A. 

Durata desfășurarii programului:

Prezentarea are loc online, pe durata a 8 ore, dupa următorul program:

 1. marți, 22.02.2022, orele 17.00-19.00;
 2. miercuri, 23.02.2022, orele 17.00-19.00;
 3. joi, 23.02.2022, orele 17.00-19.00;
 4. vineri, 24.02.2022, orele 17.00-19.00.

Certificat de participare

Certificatul de participare la programul de pregătire și perfecționare profesională continuă cu tema "Spălarea banilor, finanțarea terorismului, sancțiuni internationale și standarde impuse intermediarilor", se eliberează conform Regulamentului A.S.F. nr.28/2010.

Avantaje

Participanții înscriși la programul organizat de organismul de formare profesională AS Financial Markets beneficiază de:

 1. suport de curs în format electronic(2022);
 2. suport din partea lectorului pe durata parcurgerii programului;
 3. camera de discuții suport din partea AsFM;
 4. suport IT;
 5. rezultate prezență afișate online;
 6. certificat de participare, cu opt ore de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru anul în curs;
 7. certificatul de participare se poate elibera online sau în format letric (în termen de 24 ore de la finalizarea programului).

Contact

Pentru detalii sau nelămuriri vă stăm cu drag la dispoziție:

 1. tel: 0369-404.124 sau 0771-261.036;
 2. fax: 0369-432.488;
 3. e-mail: office[at]cursuribursa.ro.

ONPCPB

Întrebări privind depunerea declarației privind beneficiarul real, desemnarea unei persoane/ raportarea on-line

Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională

Reguli privind desfășurarea programelor de formare profesională continuă la AsFM

Care este plafonul aplicat instituțiilor supravegheate de A.S.F. pentru raportul statistic al tranzacțiilor în numerar:
 • 10.000 EUR;
 • 15.000 EUR;
 • 2.000 EUR.
Un client persoană juridică are următorii acționari: 1 - 50% Persoana Juridică J1 SRL, deținută 100% de persoana fizică P1; 2 - 25% Persoana fizică P2; 3 - 25% Persoana fizică P3. Cine este beneficiar real:
 • P1;
 • P2;
 • P3;
 • P2 și P3.